Search
Search

חדשות ועדכוני האגודה

החלטות וועד האגודה בעניין ההכרה בלימודים, טיפול והדרכות מקוונות בשנת הלימודים תשפ"ג, מאוקטובר 2022 עד 30 ביוני 2023

לאור פתיחת המשק וחזרה הדרגתית לשגרה, החליט הוועד המנהל לאפשר בשנת הלימודים תשפ"ג:

תוכר כל הכשרה עיונית מקוונת

צבירת שעות התמחות – עד 50% מהשעות באופן מקוון, ושאר השעות פנים אל פנים.

צבירת שעות הדרכה – עד 50% מהשעות באופן מקוון ושאר השעות פנים אל פנים.

הן לצורך הסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי והן לצורך הסמכה בהדרכה בטיפול זוגי ומשפחתי.

תוקפו של אישור זה יפוג בתאריך 30 יוני 2024.

דילוג לתוכן