הסמכת מדריכים זוגיים ומשפחתיים

"ההסמכה שמוענקת על ידי האגודה הינה הסמכה וולונטרית והיא מהווה הכרה מקצועית בעמידת החבר המוסמך בקריטריונים שקבעה האגודה בתקנונה. הפיקוח האתי שמבצעת העמותה על חבריה הינו לתועלת הציבור. אין בהסמכה כשלעצמה כדי להתיר למטפל לעסוק בפסיכולוגיה ו/או עבודה סוציאלית או כל עיסוק מוסדר אחר, אלא אם הוסמכו לכך ונרשמו במרשם לפי חוק."

*** לתשומת ליבך – הקריטריונים להסמכת מדריכים עודכנו בשנת 2016 ולכן קיימים שני נוסחים של הקריטריונים.

  • האחד למי שהוסמך כמטפל לפני יוני 2016 .
  • השני מיועד למי שהוסמך כמטפל אחרי יוני 2016 . 

אנא הקפד לקרוא בעיון ולפעול בהתאם לקריטריונים המתאימים.

לשאלות ובירורים בנושא הסמכה להדרכה יש לשלוח מייל לכתובת: questions_hasmaha@mishpaha.org.il

הנחיות מדויקות על אופן הגשת תיק ההסמכה מופיעות מטה, אנא קרא בעיון והקפד לפעול לפי ההנחיות.

אגרת הסמכה חד פעמית בסך 400 ש"ח-התשלום מתבצע לאחר שליחת התיק לאגודה וכל ההמלצות מתקבלות . 

יישלח אישור על עצם קבלת המסמך בהודעת דוא"ל חוזרת כעבור שבועיים –אין להתקשר לפני.

עוד קודם לתחילת תהליך ההסמכה !!!

ישנה דרישה בקריטריונים להודיע לאגודה עם תחילת תהליך ההסמכה להדרכה

החלטות וועד האגודה בעניין ההכרה בלימודים, טיפול והדרכות מקוונות בשנת הלימודים תשפ"ג, מאוקטובר 2022 עד 30 ביוני 2024

לאור פתיחת המשק וחזרה הדרגתית לשגרה, החליט הוועד המנהל לאפשר בשנת הלימודים תשפ"ג:

תוכר כל הכשרה עיונית מקוונת

צבירת שעות התמחות – עד 50% מהשעות באופן מקוון, ושאר השעות פנים אל פנים.

צבירת שעות הדרכה – עד 50% מהשעות באופן מקוון ושאר השעות פנים אל פנים.

הן לצורך הסמכה בטיפול זוגי ומשפחתי והן לצורך הסמכה בהדרכה בטיפול זוגי ומשפחתי.

תוקפו של אישור זה יפוג בתאריך 30 יוני 2024.

הנחיות הגשה של בקשות להסמכה להדרכה במסמך אלקטרוני

התייחסות ייחודית לתקופת משבר הקורונה (עדכון מתאריך 2.4.2020 )

לאור מגבלות השעה על חופש התנועה במרחב הציבורי, החליטה מועצת ההסמכה לאפשר את ההגשה של בקשות להסמכה במסמך אלקטרוני. 
על מנת שבקשה להסמכה במסמך אלקטרוני תתקבל לבדיקה על ידי מועצת ההסמכה,

יש להקפיד על כל אחת מן ההנחיות הבאות:

• כל הטפסים, התעודות, האישורים והמסמכים הנלווים הדרושים לבקשה – כולם יצורפו בתוך קובץ PDF מאוחד (לא מספר קבצים בודדים).
• שם הקובץ יכלול את שם ומספר החבר של מגיש הבקשה באגודה.
• יש לסרוק מסמכים מודפסים בסריקה ברמת איכות גבוהה.
• חשוב לסמן ולמספר את המסמכים בהתאם לרישום בטופס הבקשה, כך שבקלות ניתן יהיה לשייך כל פריט ברישום למסמך המתאים.
• את המסמך האלקטרוני יש לצרף להודעת דוא"ל (לא קישור לקובץ בענן או DRIVE) ולשלוח לכותבת  office@mishpaha.org.il
• יישלח אישור על עצם קבלת המסמך בהודעת דוא"ל חוזרת כעבור שבוע ימים. והיה ולא התקבל אישור, יש ליצור קשר עם משרדי האגודה כדי לבדוק את הנושא.
• המלצות תישלחנה על ידי הממליץ באופן ישיר למשרדי האגודה באמצעות דוא"ל.

שימו לב- אם חל עליך הקריטריונים לפני יוני 2016, יש לשלוח שלוש המלצות, כאשר אחת יכולה להיות גם מעמית בכיר .

בעת בדיקת בקשה, חברי מועצת ההסמכה אינם אמורים לעסוק בפיענוח של חומר חלקי, מבולגן או מטושטש. על כן, מועצת ההסמכה לא תבדוק בקשה שלא חתומה ידנית, לא קריאה, שמסמכיה לא מאורגנים ממוספרים ומסומנים כהלכה, או שלקויה בכל צורה אחרת.

בדיקת תיק נמשכת בין חודש ל-3 חודשים.

התייחסות ייחודית לתקופת משבר הקורונה לענייני לימודים, התנסות טיפולית והדרכה תחת מגבלות השעה

אמנם מועצת ההסמכה אינה רואה בתקשורת מקוונת חלופה שווה למפגש הבין אישי הישיר, וסבורה שלמפגש הבלתי אמצעי פנים אל פנים יש ערך מיוחד בטיפול ובהכשרה, אנו מבינים גם את הצורך למצוא מענה לאתגרים המיוחדים בצל המשבר הנוכחי. ישנם מקרים פשוטים יותר כמו הלימודים העיוניים, ומקרים מורכבים יותר כמו הלימודים של מיומנויות, או ההדרכה הפרטנית והקבוצתית.
באופן מיוחד יוצרים טיפולים מקוונים בעיות אתיות, מקצועיות ומעשיות רציניות שפתרונן מורכב ותלוי בשלל הנסיבות של כל מקרה. על כן, מועצת ההסמכה אינה יכולה לתת היתר גורף לכל האמצעים ככשירים לצורך ההסמכה.
יחד עם זאת, אנו מתכוונים להתייחס בראש פתוח, בגמישות, ובגישה חיובית כאשר בעתיד תוגשנה לנו בקשות להסמכה שחלקים מהלימודים, משעות ההתנסות הטיפולית וההדרכה נעשו בדרכים לא שגרתיות ולא מקובלות בזמנים רגילים.
ככלל, מועצת ההסמכה מעוניינת שמאמציכם כיום יוכרו בעתיד לצורך הסמכתכם.
על מנת להקל על עבודת בדיקת הבקשות להסמכה בעתיד, אנו מבקשים מכולכם, מתמחים, מדריכים, מרצים ומנהלים, להקפיד על הכללים הבאים:

  • יש לשמור על כבודם של המטופלים והמודרכים, על הסודיות ועל המקצועיות.
  • כאשר בוחרים להציע את השימוש בשירותים מקוונים, יש לוודא שכל הצדדים יודעים להפעילם כהלכה, מיודעים לגבי ההשלכות האפשריות והחלופות להם, ומסכימים מרצונם החופשי לשימוש בהם.
  • עדיף לדחות טיפול או הדרכה שאינם הכרחיים ודחופים, מאשר לקיימם בכל תנאי.
  • בשום מקרה, אין לקיים לימודים, הדרכה או טיפולים כאשר הדבר כרוך בלקיחת סיכון מיותר לשלומם ולבריאותם של המשתתפים, בפגיעה באתיקה המקצועית או בעבירה על הוראות השעה של הגורמים הממשלתיים המוסמכים.
  • חשוב לתעד בצורה מדויקת כל חריגה מן הדרכים המקובלות של הלימודים, ההדרכה והטיפול. למשל, יש לפרט על גבי אישורים את מספרם ואת מועדם של השיעורים או של שעות ההדרכה שקוימו בצורה מקוונת. במקרה של שעות טיפול מקוון יש לפרט את מספרן ואת מועדן, את השיטה (שמע בלבד, ווידיאו וכד'), את מספר ומהות המשתתפים (אמא, אבא, ילדים, …) בהן וכך הלאה. ככל שהתיעוד יהיה מפורט יותר, יהיה למועצת ההסמכה קל יותר להעריך בצורה נכונה את האישורים.

לאור התמשכותו של משבר הקורונה, אנו מבקשים להבהיר את הנקודות הבאות החשובות לצורך ההכרה של פעילות מקצועית על ידי מועצת ההסמכה:

שני עקרונות מנחים מרכזיים:
ראשית, מועצת ההסמכה אינה עוסקת בשאלה האם לימודים, טיפולים והדרכות מקוונים יעילים או נחוצים, אלא האם הם מתאימים להתמחותם של מטפלים בטיפול זוגי ומשפחתי ושל מדריכים. יחד עם זאת, לבטים אתיים ומקצועיים אחרים הינם חלק בלתי נפרד מהסוציאליזציה של אנשי טיפול ולכן גם חלק בלתי נפרד מההתמחות בטיפול זוגי ומשפחתי ובהדרכה. על כן, מועצת ההסמכה לא תכיר בפעילות מקצועית שטובת המטופלים לא עומדת במרכזה.
שנית, מועצת ההסמכה רואה במפגש האישי והבלתי אמצעי בין המטפל למטופלים שלו, בין המדריך למודרכים שלו, ובמקרה של ההוראה של טכניקות ומיומנויות גם בין המורה או המרצה לתלמידים שלו, ערך מרכזי בטיפול הזוגי והמשפחתי שגם כעת לא נכון לוותר עליו. יחד עם זאת, מועצת ההסמכה סבורה שנסיבות השעה מצדיקות מידה מסוימת של פשרה, אך לא מצדיקות פגיעה קשה או אף וויתור על הערך הזה. על כן, מועצת ההסמכה תדרוש גם ממי שמתמחה בעת הזו שהרוב המכריע של הכשרתו בטיפול זוגי ומשפחתי או בהדרכה יתקיים מתוך אינטראקציה בין אישית בלתי אמצעית.
בנוסף, אנו ממליצים לעיין בהתייחסותה של וועדת האתיקה לסוגיות העכשוויות שמפורסמת באתר האגודה ועשויה להתעדכן בהמשך על פי הצורך. בתקופה חריגה זו, עוד יותר מאשר בזמני שגרה, אנו מצפים מהמתמחים, ובמיוחד מהמדריכים ומהמנהלים, להפעיל שיקול דעת, ולקיים פעילות מקצועית בתנאים תת-אופטימליים אך ורק כאשר טובת המטופלים מחייבת לעשות זאת.
• כאשר מתקיימים מפגשים טיפוליים מקוונים, יש לדאוג לליווים על ידי הדרכה פרטנית ו/או קבוצתית צמודה.
• הדרכה זו יכולה להתקיים בשיטה מקוונת, כל עוד שמגבלות השעה לא מאפשרות פתרון טוב יותר.
• באשר להדרכה חיה מקוונת ולאור מורכבות הנושא, הסמיך הוועד המנהל את מועצת הסמכה לאשר הדרכה מקוונת בהגבלה של פעם בשבוע לכל היותר, וזאת בתנאי שמתקיימים כל התנאים לשמירה על הרמה המקצועית והאתיקה המקצועית המתבקשות. 
• כל עוד שמגבלות השעה לא מאפשרות פתרון טוב יותר, מועצת ההסמכה תכיר בהוראה עיונית מקוונת באופן מלא.
• למרות מגבלות השעה, תכיר מועצת ההסמכה בהוראה מקוונת של טכניקות ומיומנויות רק באופן חלקי, למשל, על מנת להשלים מספר מפגשים בקורס שכבר התקדם בצורה רגילה.
• אנו שבים ומדגישים את החשיבות של תיעוד מדויק ומפורט של כל הפעילויות המקצועיות אשר חורגות מן המקובל בזמני שגרה. תיועד מלא יסייע למועצת ההסמכה להעריך את המאמצים שאתם עושים כיום לצורך הסמכתם של מטפלים ושל מדריכים בצורה נכונה.

אנו נמשיך לעמוד לרשותכם בכל שאלה והתלבטות הקשורה לעניינים של התמחות והסמכה ומקווים שנצא ממשבר זה במהרה, מחוזקים ומלוכדים.
בברכת בריאות לכם ולכל יקיריכם,
מועצת ההסמכה.

דילוג לתוכן