Search
Search

דרושים – מטפלים זוגיים ומשפחתיים

התייחסויות מועצת הסמכה לתקופת משבר הקורונה ועד לתאריך 30.6.2022

התייחסות ייחודית לתקופת משבר הקורונה !!!  הגשה של בקשות להסמכה במסמך אלקטרוני

לאור מגבלות השעה על חופש התנועה במרחב הציבורי, החליטה מועצת ההסמכה לאפשר את ההגשה של בקשות להסמכה במסמך אלקטרוני. 
על מנת שבקשה להסמכה במסמך אלקטרוני תתקבל לבדיקה על ידי מועצת ההסמכה, יש להקפיד על כל אחת מן ההנחיות הבאות:

• כל הטפסים, התעודות, האישורים והמסמכים הנלווים הדרושים לבקשה – כולם יצורפו בתוך קובץ PDF אחד (לא מספר קבצים).
• שם הקובץ יכלול את שם ומספר החבר של מגיש הבקשה באגודה.
• יש לסרוק מסמכים מודפסים בסריקה צבעונית וברמת איכות גבוהה.
• חשוב לסמן את המסמכים בהתאם לרישום בטופס הבקשה, כך שבקלות ניתן יהיה לשייך כל פריט ברישום למסמך המתאים.
• את המסמך האלקטרוני יש לצרף להודעת דוא"ל (לא קישור לקובץ בענן) ולשלוח לכותבת  office@mishpaha.org.il
• יישלח אישור על עצם קבלת המסמך בהודעת דוא"ל חוזרת כעבור מספר ימים. והיה ולא התקבל אישור כאמור תוך זמן סביר, יש ליצור קשר עם משרדי האגודה כדי לבדוק את הנושא.
• כמו בעבר, המלצות תישלחנה על ידי הממליץ באופן ישיר למשרדי האגודה באמצעות דוא"ל.

בעת בדיקת בקשה, חברי מועצת ההסמכה אינם אמורים לעסוק בפיענוח של חומר חלקי, מבולגן או מטושטש. על כן, מועצת ההסמכה לא תבדוק בקשה שלא חתומה, לא קריאה, שמסמכיה לא מאורגנים ומסומנים כהלכה, או שלקויה בכל צורה אחרת. יודגש שהאפשרות להגשת בקשה להסמכה במסמך אלקטרוני קצובה לתקופת המגבלות הנוכחיות. האם וכיצד ניתן יהיה להגיש בקשות במסמך אלקטרוני גם לאחר הסרת מגבלות השעה, יוחלט ויפורסם במועד אחר. 

התייחסות ייחודית לתקופת משבר הקורונה !!!  לענייני לימודים, התנסות טיפולית והדרכה תחת מגבלות השעה

אמנם מועצת ההסמכה אינה רואה בתקשורת מקוונת חלופה שווה למפגש הבין אישי הישיר, וסבורה שלמפגש הבלתי אמצעי פנים אל פנים יש ערך מיוחד בטיפול ובהכשרה, אנו מבינים גם את הצורך למצוא מענה לאתגרים המיוחדים בצל המשבר הנוכחי. ישנם מקרים פשוטים יותר כמו הלימודים העיוניים, ומקרים מורכבים יותר כמו הלימודים של מיומנויות, או ההדרכה הפרטנית והקבוצתית.
באופן מיוחד יוצרים טיפולים מקוונים בעיות אתיות, מקצועיות ומעשיות רציניות שפתרונן מורכב ותלוי בשלל הנסיבות של כל מקרה. על כן, מועצת ההסמכה אינה יכולה לתת היתר גורף לכל האמצעים ככשירים לצורך ההסמכה.
יחד עם זאת, אנו מתכוונים להתייחס בראש פתוח, בגמישות, ובגישה חיובית כאשר בעתיד תוגשנה לנו בקשות להסמכה שחלקים מהלימודים, משעות ההתנסות הטיפולית וההדרכה נעשו בדרכים לא שגרתיות ולא מקובלות בזמנים רגילים.
ככלל, מועצת ההסמכה מעוניינת שמאמציכם כיום יוכרו בעתיד לצורך הסמכתכם.
על מנת להקל על עבודת בדיקת הבקשות להסמכה בעתיד, אנו מבקשים מכולכם, מתמחים, מדריכים, מרצים ומנהלים, להקפיד על הכללים הבאים:

  • יש לשמור על כבודם של המטופלים והמודרכים, על הסודיות ועל המקצועיות.
  • כאשר בוחרים להציע את השימוש בשירותים מקוונים, יש לוודא שכל הצדדים יודעים להפעילם כהלכה, מיודעים לגבי ההשלכות האפשריות והחלופות להם, ומסכימים מרצונם החופשי לשימוש בהם.
  • עדיף לדחות טיפול או הדרכה שאינם הכרחיים ודחופים, מאשר לקיימם בכל תנאי.
  • בשום מקרה, אין לקיים לימודים, הדרכה או טיפולים כאשר הדבר כרוך בלקיחת סיכון מיותר לשלומם ולבריאותם של המשתתפים, בפגיעה באתיקה המקצועית או בעבירה על הוראות השעה של הגורמים הממשלתיים המוסמכים.
  • חשוב לתעד בצורה מדויקת כל חריגה מן הדרכים המקובלות של הלימודים, ההדרכה והטיפול. למשל, יש לפרט על גבי אישורים את מספרם ואת מועדם של השיעורים או של שעות ההדרכה שקוימו בצורה מקוונת. במקרה של שעות טיפול מקוון יש לפרט את מספרן ואת מועדן, את השיטה (שמע בלבד, ווידיאו וכד'), את מספר ומהות המשתתפים (אמא, אבא, ילדים, …) בהן וכך הלאה. ככל שהתיעוד יהיה מפורט יותר, יהיה למועצת ההסמכה קל יותר להעריך בצורה נכונה את האישורים.

לאור התמשכותו של משבר הקורונה, אנו מבקשים להבהיר את הנקודות הבאות החשובות לצורך ההכרה של פעילות מקצועית על ידי מועצת ההסמכה:

שני עקרונות מנחים מרכזיים:
ראשית, מועצת ההסמכה אינה עוסקת בשאלה האם לימודים, טיפולים והדרכות מקוונים יעילים או נחוצים, אלא האם הם מתאימים להתמחותם של מטפלים בטיפול זוגי ומשפחתי ושל מדריכים. יחד עם זאת, לבטים אתיים ומקצועיים אחרים הינם חלק בלתי נפרד מהסוציאליזציה של אנשי טיפול ולכן גם חלק בלתי נפרד מההתמחות בטיפול זוגי ומשפחתי ובהדרכה. על כן, מועצת ההסמכה לא תכיר בפעילות מקצועית שטובת המטופלים לא עומדת במרכזה.
שנית, מועצת ההסמכה רואה במפגש האישי והבלתי אמצעי בין המטפל למטופלים שלו, בין המדריך למודרכים שלו, ובמקרה של ההוראה של טכניקות ומיומנויות גם בין המורה או המרצה לתלמידים שלו, ערך מרכזי בטיפול הזוגי והמשפחתי שגם כעת לא נכון לוותר עליו. יחד עם זאת, מועצת ההסמכה סבורה שנסיבות השעה מצדיקות מידה מסוימת של פשרה, אך לא מצדיקות פגיעה קשה או אף וויתור על הערך הזה. על כן, מועצת ההסמכה תדרוש גם ממי שמתמחה בעת הזו שהרוב המכריע של הכשרתו בטיפול זוגי ומשפחתי או בהדרכה יתקיים מתוך אינטראקציה בין אישית בלתי אמצעית.
בנוסף, אנו ממליצים לעיין בהתייחסותה של וועדת האתיקה לסוגיות העכשוויות שמפורסמת באתר האגודה ועשויה להתעדכן בהמשך על פי הצורך. בתקופה חריגה זו, עוד יותר מאשר בזמני שגרה, אנו מצפים מהמתמחים, ובמיוחד מהמדריכים ומהמנהלים, להפעיל שיקול דעת, ולקיים פעילות מקצועית בתנאים תת-אופטימליים אך ורק כאשר טובת המטופלים מחייבת לעשות זאת.
• כאשר מתקיימים מפגשים טיפוליים מקוונים, יש לדאוג לליווים על ידי הדרכה פרטנית ו/או קבוצתית צמודה.
• הדרכה זו יכולה להתקיים בשיטה מקוונת, כל עוד שמגבלות השעה לא מאפשרות פתרון טוב יותר.
• באשר להדרכה חיה מקוונת ולאור מורכבות הנושא, הסמיך הוועד המנהל את מועצת הסמכה לאשר הדרכה מקוונת בהגבלה של פעם בשבוע לכל היותר, וזאת בתנאי שמתקיימים כל התנאים לשמירה על הרמה המקצועית והאתיקה המקצועית המתבקשות. 
• כל עוד שמגבלות השעה לא מאפשרות פתרון טוב יותר, מועצת ההסמכה תכיר בהוראה עיונית מקוונת באופן מלא.
• למרות מגבלות השעה, תכיר מועצת ההסמכה בהוראה מקוונת של טכניקות ומיומנויות רק באופן חלקי, למשל, על מנת להשלים מספר מפגשים בקורס שכבר התקדם בצורה רגילה.
• אנו שבים ומדגישים את החשיבות של תיעוד מדויק ומפורט של כל הפעילויות המקצועיות אשר חורגות מן המקובל בזמני שגרה. תיועד מלא יסייע למועצת ההסמכה להעריך את המאמצים שאתם עושים כיום לצורך הסמכתם של מטפלים ושל מדריכים בצורה נכונה.

אנו נמשיך לעמוד לרשותכם בכל שאלה והתלבטות הקשורה לעניינים של התמחות והסמכה ומקווים שנצא ממשבר זה במהרה, מחוזקים ומלוכדים.
בברכת בריאות לכם ולכל יקיריכם
מועצת ההסמכה

 

התייחסות ייחודית לתקופת משבר הקורונה !!!  עדכון מתאריך 2.4.2020 - הגשה של בקשות להסמכה במסמך אלקטרוני

לאור מגבלות השעה על חופש התנועה במרחב הציבורי, החליטה מועצת ההסמכה לאפשר את ההגשה של בקשות להסמכה במסמך אלקטרוני. 
על מנת שבקשה להסמכה במסמך אלקטרוני תתקבל לבדיקה על ידי מועצת ההסמכה, יש להקפיד על כל אחת מן ההנחיות הבאות:

• כל הטפסים, התעודות, האישורים והמסמכים הנלווים הדרושים לבקשה – כולם יצורפו בתוך קובץ PDF אחד (לא מספר קבצים).
• שם הקובץ יכלול את שם ומספר החבר של מגיש הבקשה באגודה.
• יש לסרוק מסמכים מודפסים בסריקה צבעונית וברמת איכות גבוהה.
• חשוב לסמן את המסמכים בהתאם לרישום בטופס הבקשה, כך שבקלות ניתן יהיה לשייך כל פריט ברישום למסמך המתאים.
• את המסמך האלקטרוני יש לצרף להודעת דוא"ל (לא קישור לקובץ בענן) ולשלוח לכותבת  office@mishpaha.org.il
• יישלח אישור על עצם קבלת המסמך בהודעת דוא"ל חוזרת כעבור מספר ימים. והיה ולא התקבל אישור כאמור תוך זמן סביר, יש ליצור קשר עם משרדי האגודה כדי לבדוק את הנושא.
• כמו בעבר, המלצות תישלחנה על ידי הממליץ באופן ישיר למשרדי האגודה באמצעות דוא"ל.

בעת בדיקת בקשה, חברי מועצת ההסמכה אינם אמורים לעסוק בפיענוח של חומר חלקי, מבולגן או מטושטש. על כן, מועצת ההסמכה לא תבדוק בקשה שלא חתומה, לא קריאה, שמסמכיה לא מאורגנים ומסומנים כהלכה, או שלקויה בכל צורה אחרת. יודגש שהאפשרות להגשת בקשה להסמכה במסמך אלקטרוני קצובה לתקופת המגבלות הנוכחיות. האם וכיצד ניתן יהיה להגיש בקשות במסמך אלקטרוני גם לאחר הסרת מגבלות השעה, יוחלט ויפורסם במועד אחר. 

דילוג לתוכן